skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Viljaskolan Sollentuna

Den 1 juli 2024 tar Utbildia över huvudmannaskapet för Norra Strandskolan (tidigare Dibber) och kommer fortsättningsvis drivas som Viljaskolan Sollentuna.

Norra Strandskolan är en mindre skola med klass F-9 där alla känner varandra, vilket skapar trygghet, sammanhållning och gemenskap under hela skolgången från förskoleklass till årskurs 9.

Lokalerna

Skolans lokaler är väl tilltagna med egen slöjd-, musik-, och bildsal, idrottshall samt ett mindre bibliotek. Skolan har en rymlig skolgård med lekplats, fotbollsplan och närhet till naturområden som ger stor möjlighet till lek, rörelse och friluftsliv.

Vår filosofi

Viljaskolans filosofi är att alla barn har rätt till den bästa skolan. Vi arbetar aktivt med trygghet och inkludering i skolan. Elmemodellen och IBIS är två konkreta exempel på insatser som aktivt bidrar till lugna klassrum, motverkar utanförskap, ökar studiero och trygghet. Läs mer om vårt arbete med Elmemodellen och IBIS.

Vi ser ödmjukt på framtiden och skolans framtida utveckling som Viljaskolan Sollentuna.

Fram till och med den 1 juli kommer skolverksamheten fortsätta som vanligt.

Fritids

Elever som går på Viljaskolan kan också söka plats på Viljaskolans fritidsverksamhet. Fritids är öppet innan och efter skoltid. Innehållet i fritidsverksamheten styrs mycket utifrån önskemål av elever i samförstånd med personal. På fritids har alla barn möjlighet att träffa elever från andra klasser och årskurser. Det skapar både trygghet och gemenskap.

Ansök om plats

I och med att Utbildia från och med den 1 juli är ny huvudman för skolan kommer alla barn och elever som idag går på skolan att behålla sin plats på skolan.

Fram till och med den 1 juli ansöker du om plats på Dibber Norra Strand. Skicka in din ansökan via Norra Strandskolans hemsida här!

För dig som ansökt om annan skolplacering (från Norra Strandskolan) läsår 2024/2025

Om ni valt att ansöka om annan skolplacering än Norra Strandskolan inför läsåret 2024/2025, men nu önskar att behålla er plats, har kommunen öppnat upp möjligheten för er att dra tillbaka er ansökan. Det innebär att ni kan avbryta er ansökan om annan skolplacering och behålla er plats på Viljaskolan Sollentuna i augusti 2024.

För er som önskar behålla platsen på Norra Strandskolan behöver ni följa kommunens riktlinjer enligt nedan:

  1. Om du/ni önskar dra tillbaka ansökan om ny skolplacering för barn som idag är placerade på Norra Strandskolan ska du/ni kontakta Sollentuna kommuns Kontaktcenter.
  2. Vårdnadshavare behöver lämna en kopia på id-handling alternativt visa upp legitimation vid besök hos Kontaktcenter vid Turebergshuset.
    1. Samtliga vårdnadshavare behöver uppvisa legitimation. I och med att ansökan dras tillbaka behåller eleven sin plats på Norra Strandskolan.

Tillbakatagande av skolansökan behöver ske senast den 29 februari 2024.

Adress

Kärleksbacken 3
192 75 Sollentuna
(Karta)