skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

IBIS

Viljaskolan är en IBIS-skola i samverkan med Uppsala universitet, vilket innebär att skolan arbetar utifrån en evidensbaserad modell med ett skolövergripande program.  IBIS står för Inkluderande Beteendestöd I Skolan och syftet med modellen är att:

  • främja en inkluderande skola genom positivt lärandestöd för alla
  • utveckla en positiv skolkultur som stärker elevernas skolprestationer och sociala färdigheter
  • förebygga och hantera problembeteenden genom proaktiva tillvägagångssätt

Med proaktiva tillvägagångssätt menas att vara aktiv, att planera och agera på förhand för att förekomma olika slags utmaningar.

Alla elever och anställda är målgrupp för arbetet med IBIS och det utförs av all personal i skolan. Grunden i arbetet är att skapa goda relationer och därför arbetar vi bland annat med att kartlägga relationer mellan elever och vuxna så att vi säkerställer och arbetar för att alla elever har en eller flera vuxna på skolan som hen känner förtroende för. Elever som har en god relation med sina lärare har ofta positiva relationer med sina skolkamrater och till sig själva. Detta leder i sin tur till ökad trygghet och därmed förbättrade studieresultat.

All personal på Viljaskolan arbetar med:

  • fastställa regler och förväntat beteende på skolans olika områden
  • förhållningssätt, bemötande och samsyn i personalgruppen
  • goda relationer mellan elever samt mellan elever och personal
  • gemensam syn på reaktioner vid utmanande beteende
  • problemlösning och konflikthantering
  • samverkan med vårdnadshavare

En del i arbetet är också att analysera beteenden då dessa i stor utsträckning påverkas av den omgivande miljön, förmåga samt av tidigare erfarenheter. Vi arbetar aktivt med Positiv återkoppling och uppmuntran samt med Effektiva uppmaningar för att påminna eleverna om att göra rätt. Ett exempel är att vi säger – Vi går i korridoren (istället för Spring inte!)

IBIS förespråkar att arbeta förebyggande. Detta märks till exempel genom att vi är lyhörda inför konflikter som är på väg att uppstå och därigenom kan avleda och stötta eleverna till ett alternativt tillvägagångssätt. Uppstår en konflikt ändå finns väl utarbetade rutiner att följa.

REGLER

Skolan har tre övergripande regler som gäller överallt på skola och fritids. Dessa är: Visa respekt, Ta ansvar och Skapa trygghet och är samlade under begreppet ”överallt & alltid”.

Kopplat till reglerna finns matriser (som är kopplade till olika arenor; skolgård, korridor, matsal, fritidshem etc) med förväntningar. Dessa finns uppsatta runtom i skolan.

Matriserna används också som ett sätt att ge positiv återkoppling till eleverna. Till exempel – ”Vad fint du tog ansvar när du plockade upp skräpet.” ”Bra att ni tog hjälp av en vuxen när ni skulle lösa konflikten”

Tillsammans – personal, vårdnadshavare och elever – skapar vi en positiv skolkultur med hög trivsel och inkluderande lärmiljö.