skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.


Elmemodellen

På Viljaskolan undervisar vi enligt en modell som heter Elmemodellen och som innebär att alla barn har rätt till en likvärdig skola. Pedagogiks-, social- och klassrumsmiljö anpassas efter elevernas behov på ett inkluderande vis.

På Viljaskolan har alla elever en egen arbetsplats med möjlighet till enskilt och ostört arbete. Undervisningen sker i klassrummets mitt, för att sedan fortsätta vid den enskilda arbetsplatsen. Eleverna har också tillgång till hjälpmedel så som hörlurar och/eller hörselkåpor under enskilt arbete.

Genom enkla justeringar i klassrummets inredning och elevernas tillgång till fysiska hjälpmedel, ökar studieron i klassrummet och koncentrationen för det egna arbetet ökar hos eleven.

Eftersom undervisningen sker i klassrummets mitt kan läraren ge instruktioner för dagens undervisning till alla barn samtidigt, och senare ge extra hjälp enskilt till de elever som har behovet vid elevens arbetsplats.

I stället för att skilja på barn med specifika behov, behandlas alla elever på lika villkor. Det skapar förtroende för läraren och undervisningen, bygger självkänsla och främjar den personliga utvecklingen hos den enskilda eleven.

Skolhund

Med social lärmiljö menas interaktionen som barn har med lärare, andra elever men även sociala hjälpmedel.

På Viljaskolan tränar vi just nu upp skolans första terapihund. En så kallad skolhund.

En skolhund är en lugn och trygg hund som tycker om att vara tillsammans med både vuxna och barn. En skolhund kan vara ett stöd för en elev som känner sig nedstämd eller stressad, den kan vara ett stöd i att tycka det är roligt med aktiviteter utomhus. En skolhund kan också stötta elever i sin kunskapsinlärning inom framför allt svenska och matematik. En hund ställer inga krav eller gör bedömningar och därför kan den för många elever vara både en extra trygghet och en motivator.

En skolhund kan i många stressade situationer där elever exempelvis känner oro och nervositet inför en redovisning, ett prov eller för elever med NPF-diagnos bidra till lugn och trygghet enbart av hundens närvaro.

Studier visar på att hundars närvaro i ett rum sänker stressnivån genom att enbart finnas i rummet. Tanken med en skolhund på Viljaskolan är just att komplettera den fysiska- och pedagogiska lärmiljön och bidra till ökad lugn på skolan och i klassrum.

Viljaskolan i Angered har en skolhund som heter Ziggy. Ziggy är en whippet som är 5 år gammal. Han är en nyfiken och matglad hund som gillar att vara med där det händer saker. Han älskar att springa när han är utomhus och inomhus är det soffan som är hans bästa plats.

Ziggy genomgår just nu sin utbildning till terapihund. Utbildningen är cirka 1,5 år lång och under utbildningens gång ingår ett antal praktikperioder. Dessa kommer Ziggy att göra på Viljaskolan i Angered.

Elmemodellen i korthet

  • Fysisk lärmiljö
    Klassrummens inredning och fysiska hjälpmedel
  • Pedagogisk lärmiljö
    Inkluderande undervisning där elever har rätt till en likvärdig utbildning
  • Social lärmiljö
    Tydligt och inkluderande bemötande av varje elev oberoende av bakgrund eller ev. utmaningar. Även kontakt med skolhund.