skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Dekorationsbild Viljaskolan. En pojke sitter vid sitt skrivbord i en skola. Han arbetar med papper och penna och ser nöjd ut när han tittar mot kameran. Några klasskamrater syns i bakgrunden.

Viljaskolan – grundskola i Angered där barn och elever känner sig trygga!

Den 16 oktober beslutade Skolinspektionen efter tidigare tillsyn på skolan att ge Viljaskolan, F-9 skola i Angered, godkänt på samtliga punkter för en trygg och bra skola.

Viljaskolan öppnade sina dörrar för barn och ungdomar i Angered augusti 2021 med filosofin att alla barn kan lyckas, och med visionen att skapa en trygg och lärande plats för barn i utsatta områden. En vision med högt uppsatta mål och som kräver ett aktivt och gediget arbete med skolans alla delar.

Vi arbetar bland annat med att ge ett tidigt stöd och kartläggning där för att få till ett samarbete med var familj och på så sätt säkerställa att varje elevs behov tillgodoses. Därför samarbetar vi med flera föreningar, som i sin tur engagerar eleverna genom aktiviteter, och skapar pedagogiska strukturer för att trygghet och studiero på skolan. Ett steg i detta är bland annat implementeringen av undervisnings- och inredningsmodellen Elmemodellen samt IBIS (i L

Genom engagerade och kompetenta lärare, med hög andel legitimerade lärare, får eleverna de bästa förutsättningarna för att nå målen. Samtidigt lägger vi stor vikt vid tillgänglighet genom tillgång till många olika språk –där vi fokuserar på att ge alla elever goda kunskaper i svenska språket.

Viktigast av allt är skolans värdegrundsarbete. Vår värdegrund sätter förutsättningarna för att alla barn ska lyckas. Viljaskolan bygger på ett stort engagemang för varje barns rätt till den bästa utbildningen oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har. Att aktivt arbeta med värdegrunden är en förutsättning för att uppnå våra högt satta mål om att alla barn kan lyckas.

Vi är därmed stolta att som enda skola i Angered få grönt ljus på samtliga punkter och därmed uppfylla Skolinspektionens samtliga krav och kriterier för en trygg och väl fungerande grundskola. En förutsättning och kvalitetsstämpel i Viljaskolans fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbete mot våra högt satta mål.

Viljaskolan – för alla elevers rätt till den bästa utbildningen!

 

____________________

Elmemodellen

På Viljaskolan tillämpar vi Elmemodellen. Elmemodellen är en pedagogisk inrednings- och undervisningsmodell med tre fokusområden; fysisk, pedagogisk och social lärmiljö. Modellen bygger på att alla barn har rätt till en likvärdig skola. I stället för att eleverna ska anpassa sig till lärarnas undervisning, anpassas pedagogiken och arbetsmiljön efter elevernas behov. Det innebär att alla elever, i klassrummen, har en egen arbetsplats med möjlighet att avskärma sig. Undervisningen sker i klassrummets mitt och därefter eget arbete vid sin arbetsplats.

Läs mer om Elmemodellen här!

IBIS – i samarbete med Uppsala universitet

IBIS är ett program om syftar till att, genom praktiska verktyg och nytt förhållningssätt till lärmiljöarbete, strategiskt arbeta med att skapa positiva lärmiljöer. IBIS kommer ursprungligen från Uppsala universitet i samverkan med Uppsala kommun och tar fasta på att arbeta proaktivt. Det innebär att man istället för att skuldbelägga elever för oönskade beteenden, skapar förutsättningar för dem att bete sig utifrån förväntningar och regler. Det kan handla om att elever behöver olika typer av anpassning utifrån sina egna förmågor.

Läs mer om IBIS här!

Dela

Tillbaka till aktuellt